Algemene voorwaarden

DEEL 1: Leverings- en betalingsvoorwaarden

1 Toepassingsgebied en wijzigingen
1.1 De volgende Algemene Bedrijfs- en Gebruiksvoorwaarden bevatten de basisregels voor het gebruik van het United Events-platform (hierna te noemen de exploitant) en zijn vanaf het moment van opname van toepassing op alle juridische transacties, met inbegrip van toekomstige juridische transacties en soortgelijke handelingen tussen de gebruiker en het platform.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing.
1.3 Wijzigingen in de Algemene Bedrijfs- en Gebruiksvoorwaarden worden alleen van kracht met toestemming van de Gebruiker. De nieuwe voorwaarden zullen per e-mail aan de gebruiker worden toegestuurd voordat ze van kracht worden.
1.4 De nieuwe voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen indien de gebruiker binnen 14 dagen na ontvangst van de e-mail geen bezwaar maakt tegen de geldigheid ervan. Het bezwaar moet in tekstvorm zijn. United Events zal de gebruiker in de e-mail informeren over de mogelijkheid van bezwaar, de deadline en de gevolgen van inactiviteit van de gebruiker afzonderlijk.

2. diensten van de exploitant
2.1 De exploitant van United Events biedt een platform waarop geregistreerde leden inhoud kunnen plaatsen met het oog op de presentatie van hun bedrijf en het initiëren van aankoop-, verkoop- en servicecontracten. Bovendien stelt het platform eindklanten in staat om contact op te nemen met geregistreerde gebruikers en vragen te stellen.
2.2 Het aanbod van de aanbieder van United Events is gericht op natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtsbevoegdheid, voor zover het sluiten van de rechtshandeling plaatsvindt in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige activiteit. Een contract met de eindgebruikers wordt niet via het platform gesloten. Hierover kan echter wel navraag worden gedaan.
2.3 De contracten die ontstaan en worden gesloten naar aanleiding van de aanvraag op het platform komen rechtstreeks en uitsluitend tot stand tussen de respectieve geregistreerde gebruikers en worden buiten het platform om uitgevoerd en verwerkt. Het handelsplatform dient dus uitsluitend om zaken te doen tussen de bestaande contractpartijen. United Events treedt niet op als partij bij het gesloten koop-, werk- of servicecontract.
2.4 De exploitant is dus alleen actief als aanbieder/informatiedienstverlener, die uitsluitend inhoud van derden publiceert en toegankelijk maakt. De Operator is niet verplicht deze aanbiedingen te controleren voordat ze door de betreffende Gebruiker worden gepubliceerd.
2.5 De Concessieverlener heeft het recht om verzoeken van de eindklant door te sturen naar andere Gebruikers met dezelfde of soortgelijke portefeuilles indien de gevraagde Gebruiker gedurende 7 dagen niet reageert op het verzoek.
2.6 Door zich te registreren gaat de Gebruiker ermee akkoord dat zijn/haar persoonlijke en zakelijke gegevens en e-mailcorrespondentie intern kunnen worden opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, vooral niet voor commerciële of reclamedoeleinden. De door de klant gevraagde publicatie met het oog op het leggen van contact wordt niet beïnvloed door deze verordening. De exploitant is bevoegd om vragen van eindklanten op te slaan en te deponeren in het kader van het databeheer.
2.7 De exploitant behoudt zich het recht voor om het aanbod van diensten en de functies en het ontwerp van het platform te allen tijde te wijzigen, mits dit redelijk is voor de gebruiker.

3. registratie, United Events biedt
3.1 In verband met de registratie bij United Events wordt een raamovereenkomst voor het gebruik van United Events aanbiedingen gesloten. Deze aanbiedingen zijn toegankelijk met de geselecteerde toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Activering vindt plaats na identiteitsverificatie door de Operator
3.2 Het gebruik van andere United Events aanbiedingen kan worden overeengekomen op basis van deze raamovereenkomst. De diensten, technische vereisten en - indien het aanbod tegen betaling is - de prijzen voor de geselecteerde diensten staan vermeld in de respectievelijke servicebeschrijving, die door de Operator vóór het sluiten van het contract wordt weergegeven. De gebruikte servicebeschrijvingen van de United Events aanbiedingen zijn te vinden in het "Mijn Account" gedeelte na het afsluiten van het contract.
3.3 Het raamcontract begint met de activering van de door de gebruiker geselecteerde toegangsgegevens (clausule 3.1) en wordt afgesloten voor een eerste periode van 12 maanden. De kaderovereenkomst is niet overdraagbaar.
3.4 De gebruiker verbindt zich ertoe om bij de registratie correcte en volledige informatie te verstrekken, in het bijzonder met betrekking tot zijn identiteit, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kwalificaties (bv. inschrijvingen) en - indien nodig voor facturatiedoeleinden - een bankrekening. De Operator kan te allen tijde documenten opvragen om de door de Gebruiker verstrekte informatie te bewijzen.
3.5 De Gebruiker verbindt zich ertoe de verstrekte informatie en de ingediende documenten steeds up-to-date te houden.
3.6. De Operator kan automatisch vertaalde versies van de door de Leden verstrekte inhoud op buitenlandse platformen ter beschikking stellen. Deze vertalingen worden machinaal uitgevoerd op een tijdgestuurde basis en zijn als zodanig herkenbaar. Alleen de inhoud in de oorspronkelijke taal die op het moment van het sluiten van het contract actueel is, is bepalend voor de inhoud van de contracten die tussen de leden worden gesloten.

4. toegangsgegevens
4.1 De gebruiker verbindt zich ertoe zijn toegangsgegevens niet aan derden door te geven. Het doorgeven aan medewerkers van de gebruiker voor zakelijke doeleinden is toegestaan. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat zijn medewerkers deze Algemene Voorwaarden in acht nemen.
4.2 De Gebruiker moet de Operator onmiddellijk op de hoogte brengen als hij de indruk heeft dat derden zijn toegangsgegevens zonder toestemming gebruiken. In geval van gegronde verdenking van gebruik van de toegangsgegevens door derden kan de Operator de nodige maatregelen nemen en met name de toegang tijdelijk blokkeren of afsluiten. Indien derden door de schuld van de gebruiker onbevoegd gebruik maken van de toegangsgegevens, zal de gebruiker de geleden schade vergoeden en eventuele gebruikskosten betalen.

5 Facturering, machtiging tot automatische incasso
5.1 De gebruiker wordt altijd vooraf geïnformeerd als er kosten aan een dienst verbonden zijn. In dit geval worden de prijzen en servicekenmerken vooraf aan hem meegedeeld.
5.2 Indien de Gebruiker een dienst tegen betaling boekt, is hij verplicht de Operator te informeren over zijn bankgegevens. Daarmee geeft hij de exploitant herroepelijk toestemming om de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van betaalde diensten te innen door middel van een automatische incasso. De exploitant informeert de gebruiker ten minste vijf dagen voor de automatische incasso over het te incasseren bedrag per e-mail. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn account op deze datum de nodige dekking heeft.
5.3 In geval van mislukking van de domiciliëring via de verstrekte rekeninggegevens of in geval van voortijdige herroeping van de domiciliëringsmachtiging zonder een vergelijkbare domiciliëringsoptie te voorzien, heeft de Operator het recht om de toegang van de Gebruiker te blokkeren. Dit geldt ook als de Gebruiker in gebreke blijft met betalingen van een aanzienlijk bedrag. Het blok zal onmiddellijk na ontvangst van het openstaande bedrag worden opgeheven. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Operator te vergoeden voor de kosten van een retourbon waarvoor hij verantwoordelijk is op basis van een forfaitaire vergoeding van 9,- €. De Gebruiker kan te allen tijde bewijzen dat de Operator minder schade heeft geleden.
5.4 Bij betalingsverzuim heeft de exploitant het recht om aanmaningskosten van 5,- € te vragen. Op uitstaande bedragen wordt gedurende de periode van verzuim een rente van 9 procentpunten boven de basisrentevoet toegepast.
5.5 Indien Gebruiker een afrekening ontvangt voor de gemaakte vergoeding, is hij/zij verplicht binnen twee maanden na ontvangst bezwaar te maken tegen het bedrag. De bezwaren moeten worden gemotiveerd. Het niet tijdig indienen van een bezwaarschrift geldt als goedkeuring van de factuur. De operator zal de gebruiker hier op een tekstuele manier op wijzen bij het verzenden van een factuur.
5.6 De Operator is gerechtigd om de verschuldigde vergoedingen te innen via derden (zogenaamde plaatsvervangende agenten). Indien Gebruiker meer dan twee maanden in gebreke blijft met de betaling van de gebruiksvergoeding, worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar tegen het eerstvolgende mogelijke einde van het contract. De gebruiker heeft geen retentierecht.

6. wettelijk gebruik, blokkeren
6.1 Het gebruik van het platform is alleen toegestaan met inachtneming van deze voorwaarden. Verder is het niet toegestaan om bij gebruik van het platform de toepasselijke wetgeving te schenden of inbreuk te maken op de rechten van derden. Dit omvat met name:
6.1.1 De verspreiding van racistische, pornografische, geweld verheerlijkende of bagatelliserende of immorele inhoud. Het is ook verboden om informatie te verspreiden die kinderen of jongeren in hun ontwikkeling of opvoeding belemmert of in gevaar brengt of die de menselijke waardigheid of andere door het Duitse wetboek van strafrecht beschermde juridische belangen schaadt. Bovendien is het niet toegestaan aan te zetten tot criminele handelingen of instructies voor criminele handelingen te produceren of te verspreiden.
6.1.2 Beledigen, lastigvallen, belasteren of bedreigen van andere gebruikers is verboden.
6.1.3 Door het gebruik van deze website kunnen geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van derden worden geschonden.
6.1.4 Het is niet toegestaan om ongevraagde massamailings te verspreiden.
6.2 Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen ter bestrijding van illegale arbeid. De uitvoering van orders die in strijd met dergelijke bepalingen of andere wettelijke voorschriften moeten worden uitgevoerd, is verboden. Dit geldt ook voor voorbereidende handelingen die gericht zijn op de uitvoering van een order door middel van illegale arbeid.
6.3 Voorts wordt erop gewezen dat zowel de verlening als de vergoeding van diensten op bepaalde gebieden (bijv. diensten van architecten en ingenieurs of bepaalde landmeetkundige diensten) door wettelijke bepalingen worden geregeld en dus niet of slechts in beperkte mate vrij verhandelbaar zijn. De gebruiker is verplicht ervoor te zorgen dat dergelijke beperkingen in acht worden genomen.
6.4 Indien Gebruiker deze AV of de toepasselijke wetgeving overtreedt, is de Operator bevoegd om passende maatregelen te nemen. Bij kleine overtredingen kunnen deze beperkt blijven tot de aanwijzing dat er sprake is van een overtreding van de AV, wettelijke bepalingen of de zorgplicht. Ernstige overtredingen kunnen leiden tot het tijdelijk of volledig blokkeren van individuele diensten of uw toegang of zelfs tot beëindiging zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van een dergelijke blokkade bent u nog steeds verplicht de volledige vergoeding te betalen. De keuze van de maatregelen is aan het oordeel van de exploitant.

7. diensten en verplichtingen van de Gebruiker
7.1 De Gebruiker draagt aan de Operator de rechten over op de door hem/haar gedeelde informatie die nodig is om de informatie op het internet beschikbaar te houden. Voor de levering op het platform is de Operator ook bevoegd om deze inhoud te reproduceren, te publiceren en te vertalen in andere talen. De exploitant behoudt zich het recht voor om onbedoelde fouten in de vertaling te maken. Bovendien krijgt de exploitant de nodige rechten om de informatie ook op afwijkende platformen, zoals de sociale-mediakanalen, te integreren en beschikbaar te stellen voor indexering en optimalisatie in de zoekmachines. De gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor passende marketingmaatregelen. Dit omvat bijvoorbeeld het versturen van e-mails met algemene informatie en reclamekarakter, bijvoorbeeld nieuwsbrieven etc. Indien de gebruiker deze informatie niet meer wenst te ontvangen, kan hij/zij zich te allen tijde per e-mail uitschrijven. De verzending van e-mails met contractrelevante informatie over het gebruik of de functie van het handelsplatform moet in ieder geval plaatsvinden.
7.2 Voorts is de Gebruiker verplicht alle essentiële kenmerken van de aan te schaffen goederen of diensten te vermelden om een zo volledig mogelijke portefeuille voor de geïnteresseerde partijen te verzorgen. Dit omvat in het bijzonder informatie over de staat van de goederen, de minimale hoeveelheid, de minimale bestelwaarde en de eventuele verzendkosten. De betreffende gebruiker neemt de garantie voor de juistheid van de gedeelde informatie op zich. Indien in de verstrekte artikelomschrijving geen beperkende verwijzing naar de toestand van de aangeboden producten is opgenomen, houdt dit in dat het gaat om goederen of diensten zonder enig bekend kwalitatief defect. Het is dus "1A goederen". De gebruiker moet zijn aanbod of aanvraag in de daarvoor geschikte categorie plaatsen.
7.3 De aanbieder moet in zijn advertentie informeren over de betalings- en leveringsvoorwaarden, zijn beschikkingsbevoegdheid en eventuele bestaande wettelijke herroepingsrechten volgens §355 en §312 b BGB.

8. beoordelingen
8.1 De eindklanten hebben de mogelijkheid om de gebruikers te beoordelen op basis van hun verzoek.
8.2 De beoordelingen zijn bedoeld om de eindgebruikers een zo betekenisvol en nauwkeurig mogelijk beeld te geven van de kwaliteit, betrouwbaarheid en betrouwbaarheid van de gebruikers. Met name moeten objectieve of beledigende opmerkingen worden vermeden en kunnen leiden tot het geheel of gedeeltelijk schrappen van de rating, tot blokkering en/of tot verdere, passende maatregelen.

9. persoonsgegevens
9.1 De exploitant gebruikt de persoonsgegevens van de gebruiker uitsluitend voor de levering, het gebruik en de facturering van zijn diensten, tenzij een uitgebreider gebruik van de gegevens wettelijk verplicht is of uw uitdrukkelijke toestemming is verkregen.
9.2 Details over de verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen in een afzonderlijke verklaring inzake gegevensbescherming, die kan worden geraadpleegd op de website van United Events.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De exploitant is aansprakelijk voor elke opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen en voor het overnemen van een kwaliteitsgarantie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De exploitant is alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van een overeengekomen kwaliteit, voor zover deze schade door een dergelijke overeenkomst gedekt dient te worden. In alle andere gevallen is United Events aansprakelijk, voor zover de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet.
10.2 In afwijking van artikel 9.1 zijn de gratis geleverde diensten onderworpen aan een disclaimer voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid.
10.3 De aansprakelijkheid voor schade aan leven, lichaam of gezondheid en de aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft in ieder geval onaangetast door de bovenstaande voorschriften.
10.4 De exploitant is niet aansprakelijk voor claims die voortvloeien uit een contractuele relatie tussen de gebruiker en een eindklant. Het platform dient alleen om een contract te initiëren.

11. ontheffing van aansprakelijkheid
11.1 De Gebruiker verbindt zich ertoe de Exploitant te ontheffen van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit de publicatie van de informatie en aanbiedingen. De voormelde vrijwaringsverplichting omvat zowel vorderingen tot schadevergoeding als tot vergoeding van kosten, alsmede de vergoeding van de kosten van juridisch verweer die de Operator heeft gemaakt voor het eventuele verweer tegen genoemde vorderingen.
11.2 De exploitant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-levering of vertraagde levering of de gebrekkige levering van de gekochte goederen. In deze gevallen moet de eindklant gerechtelijke stappen ondernemen tegen de gebruiker.
11.3 De exploitant van het online handelsplatform is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de aangeboden producten die door Gebruikers zijn gepubliceerd.
11.4 De exploitant is niet aansprakelijk voor hard- en softwarefouten op de gebruikte server waarvoor hij niet verantwoordelijk is, directe fouten die leiden tot gegevensvernietiging op het lokale systeem van de gebruiker, virusoverdracht, tijdelijke onbeschikbaarheid van United Events en schade aan hard- en software op het lokale systeem van de gebruiker. In dergelijke gevallen verzekert de exploitant de eindklant van de best mogelijke inspanning om de fouten die zich hebben voorgedaan te corrigeren. Er is geen wettelijke aanspraak op volledigheid, juistheid of terugvordering. De exploitant is aansprakelijk voor fouten en storingen die binnen zijn verantwoordelijkheid vallen volgens artikel 10.
11.5 De inhoud van United Events-pagina's is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt echter geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener is de exploitant verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemediawet) en de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG is hij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete inbreuk. Bij het bekend worden van dergelijke schendingen zal de exploitant deze inhoud onmiddellijk verwijderen en, indien nodig, het account blokkeren of verwijderen in overeenstemming met paragraaf 6 of paragraaf 13.

12.termijn, beëindiging van het contract

12.1 De kaderovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 12 maanden. De kaderovereenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Als er een betaald contract met een minimale looptijd is afgesloten, is uw opzegging binnen de genoemde termijn op zijn vroegst mogelijk na het verstrijken van de minimale looptijd. Welke minimumtermijn van toepassing is, staat vermeld in de betreffende servicebeschrijving.
12.2 Voor beëindiging is een tekstformulier nodig. Stuur een e-mail naar United Events.
12.3 Na de beëindiging wordt het gebruikersaccount verwijderd en zijn de diensten van de exploitant niet meer bruikbaar.
12.4 De Operator heeft het recht om een overeenkomst zonder opzeggingstermijn te beëindigen indien het niet langer redelijk is om de overeenkomst na te leven, in het bijzonder indien deze AV of het toepasselijke recht op onrechtmatige wijze wordt geschonden. Bovendien heeft hij het recht om de raamovereenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging gebeurt per e-mail naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres. Met de effectieve beëindiging van de raamovereenkomst om goede redenen eindigen alle bestaande contractuele relaties met betrekking tot het gebruik van United Events diensten.
12.5 In geval van opzegging door de Operator is een nieuwe registratie van de Gebruiker alleen mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van de Operator. Het is gebruikers van United Events niet toegestaan om voormalige gebruikers van United Events die door de exploitant zijn beëindigd in staat te stellen de diensten of producten te gebruiken.
12.6. Het recht van de gebruiker om het contract om gegronde redenen op te zeggen blijft onaangetast.

13. verwijdering van de rekening

13.1. De exploitant is bevoegd de account van de gebruiker te verwijderen, indien
13.1.1. hij de voorwaarden of de toepasselijke wetgeving overtreedt, Ziff.6.
13.1.2. er sprake is van een effectieve buitengewone of gewone opzegging.
13.1.3. hij logt gedurende 12 maanden niet in en reageert niet op reactiveringsmails.
13.1.4. de verstrekte gegevens, met name e-mail en bankgegevens, zijn niet actueel.
13.2. De schrapping van de rekening heeft geen invloed op de betalingsverplichting, behalve om de in 11.1.2. vermelde reden.

14. plaats van bevoegdheid

Als u een in Duitsland gevestigde handelaar bent zoals gedefinieerd in het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, dan is Neumarkt in der Oberpfalz overeengekomen als de bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met het gebruik van United Events.

 

Deel 2: Gebruiksvoorwaarden

(1) Deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die bindend zijn overeengekomen tussen de gebruiker en de exploitant wanneer deze website wordt benaderd. Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de volgende gebruiksvoorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de desbetreffende plaats op de website. De bijzondere gebruiksvoorwaarden zijn dan in elk afzonderlijk geval aanvullend van toepassing.

Deze website bevat gegevens en informatie van allerlei aard, die ten gunste van de exploitant of in individuele gevallen ook ten gunste van derden door het handelsmerk en/of het auteursrecht worden beschermd. Het is daarom niet toegestaan om de website als geheel of afzonderlijke delen ervan te downloaden, te verveelvoudigen en/of te verspreiden. Vooral technische reproductie met het oog op browsen is toegestaan, op voorwaarde dat deze actie geen commercieel doel dient, evenals permanente reproductie voor persoonlijk gebruik.

(2) Het is toegestaan een link naar deze website te plaatsen, mits de link uitsluitend dient voor kruisverwijzingen. De exploitant behoudt zich het recht voor deze toestemming in te trekken. Framing van deze website is niet toegestaan.

(3) De exploitant is aansprakelijk voor de inhoud van zijn website in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de website. Verwijzingen en links naar websites van derden betekenen niet dat de exploitant de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud aanneemt. De inhoud vormt geen enkele verantwoordelijkheid van de exploitant voor de daar verstrekte gegevens en informatie. De exploitant heeft geen invloed op de inhoud van de link. De exploitant is daarom niet aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud of voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van inhoud achter de link.

(4) Het gebruik van het internet is op eigen risico van de gebruiker. De exploitant is met name niet aansprakelijk voor het technisch falen van het internet of de toegang tot het internet.

(5) Indien de contractpartner een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de vestigingsplaats van de exploitant de bevoegde rechtbank. Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-koopverdrag.

(6) Indien de gebruiker een consument is (geen ondernemer), wordt verwezen naar de mogelijkheid van buitengerechtelijke geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 - ODR-verordening. Details zijn te vinden in de bovengenoemde verordening en op http://ec.europa.eu/consumers/odr.

(7) De exploitant behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen aan de technische en juridische ontwikkelingen. De Gebruiker wordt - voor zover hij/zij zich heeft geregistreerd - afzonderlijk geïnformeerd over de wijziging. Indien afzonderlijke bepalingen van deze gebruikersovereenkomst ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.